+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

 V Palárikove dňa 27. 01. 2021

Slovenská železničná kontrola, a.s. / v skratke SŽK, a.s. / je akciová spoločnosť, ktorá vznikla zakladateľskou zmluvou zo dňa 03.  04. 2001.   
Zápis spoločnosti  SŽK, a.s. do Obchodného registra bol vykonaný na Okresnom súde v Nitre dňa 16. 07. 2001 vložka10167/N.

SŽK, a.s. bola na poslednom zasadnutí pracovnej skupiny UIC „Otázky paletizácie“ vo Viedni  dňa 08. 11. 2016 schválená za Paletovú
organizáciu. Na základe Rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci č. 1 – 01/2021  medzi Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.  a SŽK,
a. s. zo dňa 27.01.2021 je SŽK, a. s. oprávnená na:    

–  Poskytnutie sublicencie na nevýlučné používanie ochranných známok EUR v ovále a UIC,

–  Vydávanie Povolenia na výrobu alebo opravu európskych plochých paliet z dreva – paliet EUR,

– Odoberanie Povolenia na výrobu alebo opravu európskych plochých paliet z dreva – paliet EUR,

– Zabezpečenie výroby, evidencie a vydávanie vypaľovacích razidiel výrobcom alebo opravcom paliet EUR, ktorými sa označujú palety EUR v zmysle platných vyhlášok UIC 435-x,

–   Vykonávanie inšpekcie akosti výroby a opravy európskych plochých paliet z dreva,  aby ich výroba a oprava bola v súlade s vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie (ďalej len „UIC“) v ich aktuálnom znení a to vyhláškami:  UIC 435-2,  UIC 435-5, UIC 435-6 a UIC 435-4.

Tieto činnosti môže SŽK, a.s. vykonávať v rámci celej EÚ, ako aj tretích krajín v zmysle platných zákonov, vyhlášok a predpisov. 

Vykonávanie inšpekcie akosti výroby a opravy Európskej plochých paliet z dreva (palety EUR)  Slovenská železničná kontrola, a.s., Železničná
č.17,  941 11Palárikovo vykonáva inšpekciu akosti výroby a opravy Európskej plochej palety z dreva s rozmermi:

800mm x 1200mm   EUR -1,

1200mm x 1000mm   EUR – 2,

1000mm x 1200mm EUR – 3,

800mm  x 600mm EUR – 6

s ochranným znakom  EUR v ovále na pravom klátiku a s ochranným znakom UIC na ľavom klátiku v zmysle platných vyhlášok Medzinárodnej železničnej únie UIC 435-2, UIC 435-5, UIC 435-6 a UIC 435-4   na základe povinností a platnosti:

„Akreditácie “ č.  I-020  vydanou Slovenskou národnou akreditačnou službou so sídlom v Bratislave zo dňa 12.01.2021.

Túto povinnosť platnej akreditácie sme vo všetkom splnili a SNAS Bratislava nám  udelila akreditáciu ako Inšpekčnému orgánu typu A, ktorý je spôsobilý vykonávať inšpekcie paliet EUR nestranne a dôveryhodne a  ako právny subjekt preukazuje plnenie požiadavky normy STN EN ISO / IEC 17020:2012.

Naša spoločnosť SŽK, a.s. je povinná každý rok sa podrobiť dohľadu  nad inšpekčnou činnosťou a odbornému posúdeniu výkonu inšpekcie výroby a opravy paliet EUR, ktorý vykonáva  SNAS  Bratislava.

Jaroslav Bujaček

Riaditeľ IO typu A,  SŽK, a.s.