+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk
 Slovenská železničná kontrola, a.s. / v skratke SŽK, a.s. /  Železničná č.17, 941 11 Palárikovo je spoločnosť, ktorá vykonáva inšpekciu akosti vyrobenej  a  opravenej  Európskej plochej palety z dreva  ( paleta EUR  )  na základe

– OSVEDČENIA O AKREDITÁCII  č. 186 / I-020 vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou  (ďalej len SNAS)  so sídlom v Bratislave zo dňa 12.01.2021 

– SPLNOMOCNENIA vydaným Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. so sídlom v Bratislave zo dňa 27.01.2021.

 Spoločnosť SŽK, a.s. Palárikovo spĺňa všetky požiadavky STN EN ISO/IEC 17020:2012 a jej normatívnych príloh.

Na základe tejto normy má SŽK, a.s. spracovanú a schválenú PRÍRUČKU KVALITY 5. vydanie z 15.06.2020, ktorá popisuje systém riadenia kvality Inšpekčného orgánu typu A, SŽK, a.s. pre vykonávanie inšpekčnej činnosti.

Vymedzuje organizačnú štruktúru, zodpovednosť, právomoc, postupy, procesy a zdroje potrebné pre zabezpečenie  kvality pri inšpekčnej činnosti v rozsahu udelenej akreditácie a celú činnosť dokumentuje.

Všetci pracovníci SŽK, a.s.  zachovávajú mlčanlivosť a dôvernosť o získaných informáciách, ktoré získali  počas vykonávania svojej inšpekčnej  činností.  Pristupujú k výkonu inšpekcie v zmysle platnej legislatívy  a  pri výkone inšpekcie zachovajú nezávislosť, nestrannosť a bezúhonnosť.

U spoločnosti SŽK, a.s. vykonáva SNAS Bratislava pravidelne dohľad nad plnením akreditačných požiadaviek spolu s praktickým  posudzovaním výkonu inšpekcie paliet EUR.

Dohľad sa zameriava najmä na:

–   Nestrannosť, dôvernosť a nezávislosť spoločnosti a samotných pracovníkov SŽK, a.s.

–   Požiadavky na dokumentáciu systému  manažmentu a interných  auditov  

–   Funkčné zabezpečenie Inšpekčného orgánu typu A z hľadiska pracovníkov a zdrojov

–   Dodržiavanie Inšpekčných metód a postupov pri výkone inšpekcie vyrobenej alebo opravenej palety EUR

–   Monitoring vlastných inšpekčných výkonov 

–   Vybavenosť na priestory a zariadenie –  kalibrácia zariadení

–   Dodržiavanie systému riadenia dokumentov a obsahu  záznamov,  ako aj ich  uschovávanie

Na  základe  platných  noriem  UIC 435-2, UIC 435-5, UIC 435-6   a   UIC 435-4   má   SŽK, a.s. vypracovaný  písomný  predpis

Smernicu S 03 4. vydanie z 15.06.2020

„ Postup pri výkone inšpekcie európskej  plochej palety z dreva s rozmermi „
800 mm x 1200 mm  EUR-1,
1200mm x 1000mm EUR-2,
1000 mm x 1200 mm EUR-3,
800 mm x 600 mm EUR-6

a)  Novovyrobenej palety EUR podľa technických požiadaviek platnej normy UIC  435-2,  UIC 435-5, UIC 435-6

b) Použitej – opravenej palety EUR podľa technických požiadaviek platnej normy  UIC  435-4

Podľa aktuálnej Príručky kvality a Smernice S 03 vykonávajú všetci inšpektori a zainteresovaní pracovníci inšpekčnú činnosť a práce spojené s inšpekciou paliet EUR.

 

Bujaček Jaroslav

Riaditeľ IO typu A, SŽK, a. s. Palárikovo