+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

Ako začať …

Kontakt

Jaroslav Bujaček – riaditeľ IO
tel./fax: +421 35 229 6395

Mobil:
+421 905 748 539

Inšpektori:

Jaroslav Bujaček :
+421 905 748 539

JUDr. Ing. František Sedlár :
+421 905 461 258

Miroslav Gonda :
+421 903 545 806

Mgr. Roman Bujaček:
+421 915 403 852

Bc. Martin Sedlár:
+421 918 655 512

Peter Lukáč:
+421 908 704 191

Oleg Kucenko:
mob SK: +421 915 475 407
mob UA: +380 667 409 917

 

Ambasádor pre Poľsko

Peter Lukáč:
mob:+421 908 704 191
e-mail: lukypatrol@atlas.sk

Milan Vronka
mob:+421 903 790 444
e-mail: milanvronka@gmail.com

Ambasádor pre Ukrajinu

Oleg Kucenko
mob SK: +421 915 475 407
mob UA: +380 667 409 917
e-mail: Ts_nataly@ukr.net

Postup pre získanie povolenia na výrobu alebo opravu EUR paliet.

V Palárikove dňa 27. 01. 2021

Slovenská železničná kontrola, a.s. / v skratke SŽK, a.s. /Železničná č.17, 941 11 Palárikovo je spoločnosť, ktorá je schválenou Paletovou organizáciou podľa platnej Vyhlášky UIC435-2  jej prílohy L.

Na základe Rámcovej zmluvy medzi ZSSK CARGO a SŽK, a. s. je Slovenská železničná kontrola, a.s. splnomocnená na:

  • zabezpečenie ochranných práv k ochranným známkam EUR v ovále a UIC;
  • poskytnutie sublicencie na nevýlučné používanie ochranných známok EUR v ovále a UIC (čierno-biele prevedenie), v súlade s platnou vyhláškou UIC 435-2, 11. vydanie, bod 2 / 2.1. a podmienkami jej prílohy K;
  • vydávanie Povolenia na výrobu a opravu európskych plochých paliet z dreva EUR-1 s rozmermi 800 mm x1200 mm, EUR-2 s rozmermi 1200 mm x 1000 mm, EUR-3 s rozmermi 1000 mm x 1200 mm, EUR-6 s rozmermi 800 mm x 600 mm ;
  •  odoberanie Povolenia na výrobu a opravu európskych plochých paliet z dreva EUR-1 s rozmermi 800 mm x1200 mm, EUR-2 s rozmermi 1200 mm x 1000 mm, EUR-3 s rozmermi 1000 mm x 1200 mm, EUR-6 s rozmermi 800 mm x 600 mm ;
  • zabezpečením výroby, evidencie a vydávania vypaľovacích razidiel výrobcom/opravcom EUR paliet, ktorými sa označujú EUR palety v zmysle platných vyhlášok UIC 435-x;

Na základe Splnomocnenia  vydaným dňa 27.01.2021 Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.  so sídlom v Bratislave  a Akreditácie  č. I-020 vydanej Slovenskou národnou akreditačnou službou so sídlom v Bratislave zo dňa 12.01.2021

je  SŽK, a.s.  ako Inšpekčný orgán typu A  spôsobilý vykonávať aj inšpekcie akosti výroby a opravy európskych plochých paliet z dreva:

EUR-1 s rozmermi 800 mm x1200 mm,

EUR-2 s rozmermi 1200 mm x 1000 mm,

EUR-3 s rozmermi 1000 mm x 1200 mm,

EUR-6 s rozmermi 800 mm x 600 mm,

aby ich výroba a oprava bola v súlade s Vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie („UIC“) v ich aktuálnom znení a to vyhláškami               UIC 435-2, UIC 435-5, UIC 435-6 a UIC 435-4 .

V  prvom  rade všetci záujemcovia  o výrobu alebo opravu  EUR paliet s ochranným znakom  EUR v ovále a UIC  musia poslať na adresu:  Slovenská železničná kontrola, a.s. Železničná 17, 941 11 Palárikovo, alebo e-mailom na adresu: szkas@szkas.sk

„Žiadosť na vydanie  Povolenia na výrobu alebo opravu EUR paliet a poskytnutie Sublicencie na právo označovať vyrobené alebo opravené EUR palety  ochrannými známkami   EUR v ovále  a  UIC .

Na základe prehodnotenia žiadosti od možného výrobcu alebo opravcu paliet EUR, vydá SŽK, a. s.  súhlas  na  zahájenie prejednania  podmienok  pre začatie výroby alebo opravy paliet EUR nasledovne:

–   prejednať s výrobcom  alebo opravárom paliet EUR  podmienky pre začatie výroby alebo opravy paliet EUR  a získať od neho podklady a údaje potrebné na vystavenie Povolenia na výrobu alebo opravu paliet EUR .

–  vykonať inšpekciu právnej, odbornej a technickej spôsobilosti výrobcu paliet EUR  (Inšpekcia prvého súboru 100 ks novovyrobených paliet EUR)

–  vykonať inšpekciu právnej, odbornej a technickej spôsobilosti opravcu paliet EUR (Inšpekcia prvého súboru 40 ks opravených paliet EUR)

Na základe vykonania Inšpekcie prvého súboru vyrobených alebo opravených paliet EUR a kladného stanoviska od IO SŽK, a. s. – vydanie Inšpekčnej správy s prílohami  vydá výrobcovi alebo opravárovi paliet EUR  Slovenská železničná kontrola, a. s.

Zmluvu  o udelení Sublicencie na používanie ochranných známok EUR v ovále a UIC pri výrobe alebo oprave paliet EUR a o podmienkach výroby a opravy paliet EUR s ochrannými známkami EUR v ovále a UIC.

Prílohou Zmluvy je    „Povolenie na výrobu alebo opravu paliet EUR.“

Na základe „Zmluvy o kontrolnej činnosti “ medzi SŽK, a.s. Palárikovo  a   výrobcom alebo opravárom paliet  EUR sa vykonáva po dobu platnosti Povolenia na výrobu alebo opravu paliet  EUR od SŽK, a s.   inšpekcia vyrobených alebo opravených paliet  EUR podľa platných vyhlášok UIC 435-2, UIC 435-5, UIC 435-6 a UIC 435- 4.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Jaroslav Bujaček

Riaditeľ IO typu A,  SŽK, a.s.