+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

 

Dňa 05.10.2016 zorganizovala Finančná správa SR pre svojich pracovníkov colnej správy v školiacom stredisku na Donovaloch celoslovenské odborné školenie v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva zamerané na identifikáciu tovaru na ktorom sú umiestnené ochranné znaky.

Školenia sa zúčastnilo približne 60 pracovníkov colnej správy, ktorých naši inšpektori oboznámili s problematikou výroby a opravy EUR paliet. Hlavný dôraz bol kladený na identifikáciu falzifikátov týchto paliet,  na problematiku napodobovania ochranných známok  (EUR v ovále) a UIC.

Colníci boli zaškolení ohľadom noriem UIC 435-2 a UIC 435-4, ktorými sa riadi výroba, oprava a taktiež skúšanie a značenie paliet EUR s rozmerom 800 mm x 1200 mm, t. j. EUR – 1 paliet.

Inšpektori im na praktických príkladoch a ukážkach vysvetlili, aká akosť dreva sa vyžaduje pri výrobe a oprave týchto paliet, aké musí byť ich technické vyhotovenie, rozmery, aké sú prípustné upevňovacie prvky a aké značenie musí mať každá legálne vyrobená resp. opravená EUR-1 paleta.

Počas školenia sa naši inšpektori venovali aj vysvetleniu požiadaviek, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na legálnu výrobu alebo opravu paliet EUR – 1, ktorými sú najmä:

  • schválenie  výrobcu alebo opravára  EUR paliet zo strany železničného dopravného podniku, ktorý je členom UIC, pričom schválenie je podmienené splnením podmienok na výrobu alebo opravu EUR paliet, ktoré určuje príslušná norma UIC 435 –x,
  • Zmluva o udelení sublicencie na používanie ochranných známok  pri výrobe alebo oprave  paliet a o podmienkach výroby a opravy EUR paliet s ochrannými známkami   a UIC,
  • P o v o l e n i e č. 000 – 00 / 0000 na výrobu / opravu európskej plochej palety z dreva EUR-1 s rozmermi 800 mm x 1 200 mm podľa platnej vyhlášky UIC 435-2, UIC 435-4,
  • Zmluva o kontrolnej činnosti, na základe ktorej príslušná kontrolná organizácia (akreditovaný inšpekčný orgán) u výrobcu a opravára kontroluje kvalitu vyrobených a opravených EUR paliet.

Každý colník, ktorý sa školenia zúčastnil, obdržal manuál určený na jednoduchú identifikáciu falzifikátov EUR paliet v praxi a tiež vzory dokladov a povolení, ktoré musia byť priložené pri každej dodávke EUR paliet, alebo ktorými sa musí ich výrobca alebo opravár EUR paliet preukázať.

Záujem o prezentáciu našich inšpektorov zo strany colníkov nás utvrdil v presvedčení, že v súčinnosti s orgánmi Finančnej správy Slovenskej republiky sa nám v ďalšom období podarí výrazne obmedziť nelegálnu výrobu a opravu EUR paliet a taktiež dovoz nelegálne vyrobených EUR paliet zo zahraničia.

                  

  Jaroslav Bujaček                                                        Ing. Mgr. František Sedlár

Riaditeľ IO SŽK, a.s.                                               manažér kvality IO SŽK, a.s.