+421 35 229 6395 szkas@szkas.sk

Dôveruj ale preveruj – obsah tejto ľudovej  múdrosti je možné prirovnať ku každoročnému školeniu pracovníkov  Finančnej správy SR – colných úradov vo veci posudzovania falzifikátov EUR paliet, ktoré sú na územie Slovenska dovážané, alebo cez Slovensko tranzitujú.

Tento rok prebehlo dňa 04.09.2019 celoslovenské odborné školenie colníkov v  Stredisku akadémie Finančnej správy SR vo Veľkom Mederi v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva zamerané na identifikáciu tovaru na ktorom sú umiestnené ochranné znaky.

Školenie vykonala  spoločnosť ZSSK Cargo Slovakia ako vlastník sublicencie na udeľovanie povolenia na výrobu a opravu EUR paliet v zastúpení Ing. Jaroslavom  Kocanom –  riaditeľom STTP a akreditovaný  Inšpekčný orgán typu A – Slovenská železničná kontrola, a.s. v zastúpení Jaroslavom  Bujačekom – riaditeľom Inšpekčného orgánu.

Školenia sa zúčastnilo približne 40 pracovníkov colnej správy, ktorých sme oboznámili s problematikou výroby a opravy EUR paliet. Hlavný dôraz bol kladený na identifikáciu falzifikátov týchto paliet,  na problematiku napodobovania ochranných známok EUR v ovále a UIC.

 Školenie bolo rozdelené na teoretickú časť – prezentáciu a oboznámenie sa s normami UIC 435-2 a UIC 435- 4 v platnom znení, ktorými sa riadi výroba, oprava, skúšanie a značenie paliet EUR s rozmerom 800 mm x 1200 mm, t. j. EUR-1 paliet a praktickú časť, kde boli  priamo na predložených EUR-1 paletách ukázané chyby, na ktoré je potrebné sa zamerať                 pri ich kontrole na colniciach.  Na praktických príkladoch a ukážkach  sme vysvetlili, aká akosť dreva sa vyžaduje pri výrobe a oprave EUR-1 paliet, aké musí byť ich technické vyhotovenie, rozmery, aké sú prípustné upevňovacie prvky a aké značenie musí mať každá legálne vyrobená resp. opravená EUR-1  paleta.

Ako vyplynulo z vystúpenia p. Jaroslava Bujačeka – najväčšie počty falzifikátov EUR paliet sú zadržiavané na našej východnej hranici s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom. Týmto by sme sa chceli poďakovať za spoluprácu všetkým zamestnancom Finančnej správy SR –  colníkom  či už na hraničných prechodoch alebo vo vnútrozemí, ktorí sa podieľajú                      na odhaľovaní falzifikátov a nekvalitných EUR paliet.

Počas školenia sa školitelia venovali aj vysvetleniu požiadaviek, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na legálnu výrobu alebo opravu paliet EUR, ktorými sú najmä:

  • schválenie  výrobcu alebo opravára  EUR paliet zo strany železničného dopravného podniku, ktorý je členom UIC, pričom schválenie je podmienené splnením podmienok na výrobu alebo opravu EUR paliet, ktoré určuje príslušná norma UIC 435 – x,
  • Zmluva o udelení sublicencie na používanie ochranných známok  pri výrobe alebo oprave  paliet a o podmienkach výroby a opravy EUR paliet s ochrannými známkami   a UIC,
  • P o v o l e n i e   na výrobu / opravu európskej plochej palety z dreva EUR-1 s rozmermi 800 mm x 1 200 mm podľa platnej vyhlášky UIC 435-2, UIC 435-4,
  • Zmluva o kontrolnej činnosti, na základe ktorej príslušná kontrolná organizácia (akreditovaný Inšpekčný orgán) u výrobcu a opravára kontroluje kvalitu vyrobených a opravených EUR paliet.

Každý colník, ktorý sa školenia zúčastnil, dostal školiaci manuál určený na jednoduchú identifikáciu falzifikátov EUR paliet v praxi a tiež vzory dokladov a povolení, ktoré musia byť priložené pri každej dodávke EUR paliet, alebo ktorými sa musí ich výrobca alebo opravár EUR paliet preukázať.

Školenie s podobným obsahom sme uskutočnili dňa 17.04.2019 pre colníkov priamo                   na pobočke Colného úradu Michalovce – hraničný prechod vo Vyšnom Nemeckom. Realizácia tohto školenia prispela k zvýšeniu informovanosti colníkov o odhaľovaní falzifikátov – nelegálne vyrobených paliet EUR a tiež nekvalitných EUR paliet, ktoré na územie EÚ prichádzajú z Ukrajiny.

Záujem o prezentáciu našich inšpektorov zo strany colníkov nás utvrdil v presvedčení, že v súčinnosti s orgánmi Finančnej správy Slovenskej republiky sa nám v ďalšom období podarí výrazne obmedziť nelegálnu výrobu a opravu EUR paliet a taktiež dovoz nelegálne vyrobených EUR paliet zo zahraničia.

 

V Palárikove dňa 20.09.2019

 

 

           Jaroslav Bujaček                                                    JUDr. Ing. František Sedlár

         Riaditeľ IO SŽK, a.s.                                              manažér kvality IO SŽK, a.s.